top of page

Merit about

JLS_logo.png

> JLS+を導入するにあたり|Giới thiệu JLS+

このページは在ベトナム日本語学校様向けの専用ページです。JLS+は学生および技能実習生向けに作られた日本における生活と安全を確保するためのサービスです。JLS+では導入することで学生と日本語学校様に多くのメリットを提供していきます。

Trang này là một trang dành riêng cho các trường dạy tiếng Nhật tại Việt Nam.JLS+ là một dịch vụ tạo ra để đảm bảo cuộc sống và an toàn của các bạn du học sinh,thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản.Sử dụng JLS+ chúng tôi sẽ cung cấp nhiều lợi ích cho các sinh viên và các trường dạy tiếng Nhật.

> JLS+オプショナルサービス|Dịch vụ kèm theo JLS+

日本語学校様に対してはJLS+ For Schoolに加え、日本語学校様が訪日した際に様々なサービスを提供しています。​

Đối với các trường tiếng Nhật,tham gia JLS+ For school chúng tôi cung cấp dịch vụ khác nhau khi các trường dạy tiếng Nhật đến thăm Nhật Bản.

 ・JLS+のHPでの認定校としての掲載|Đăng bài dưới dạng trường được ủy quyền trên trang web JLS + 

 当HPに掲載することで、送り出し学生や技能実習生の信頼度を高めることが可能です。

 Bằng cách đăng trên trang web này, có thể tăng độ tin cậy của việc gửi sinh viên và thực tập kỹ thuật.

 逃走/失踪に対して日本語センターの対応策考案|Đề  xuất ra biện pháp đối phó đối với trung tâm tiếng Nhật bỏ trốn,mất tích

 逃走・失踪率を下げることで日本での送り出し学生の信頼度を高めるサービスです。

 Đây là một dịch vụ làm tăng độ tin cậy của việc gửi sinh viên ở Nhật Bản bằng cách giảm tỷ lệ trốn thoát và  mất tích.

 ・JLS+コンサルティング|Tư vấn JLS+

 日本とベトナムでの本ビジネスに対する認識や取組方の修正を行い、より効率的かつ信頼の

 おけるサービスや教育の提供をお手伝いします。内容としては日本での留学生や技能実習生

 に対する政策や方針などの変更、動向などの詳細レポートを提出することにより、他校に

 先駆けた対策をすることが可能です。年数回は日本の情報誌の提供も行います。

 Sửa đổi cách làm việc và nhận thức đối với doanh nghiệp tại Việt Nam và Nhật Bản,để làm cho nó có hiệu

 quả và đáng tin cậy hơn.Chúng tôi có thể giúp bạn cung cấp dịch vụ và giáo dục. Nội dung bao gồm sinh viên  quốc tế và thực tập sinh tại Nhật Bản,bằng cách gửi báo cáo chi tiết về những thay đổi và xu hướng trong  phương châm và chính sách,hoặc có thể thực hiện những biện pháp tiên phong .Chúng tôi cũng cung cấp các  tạp chí thông tin Nhật Bản nhiều lần trong năm.

 ・日本語学校様向けベトナム語対応の緊急窓口|Liên hệ khẩn cấp hỗ trợ tiếng Việt cho các trường dạy tiếng Nhật

 日本滞在中、ベトナム語で電話やメール対応。乗り物の乗り方案内等。

 Khi ở Nhật Bản, bạn có thể gọi điện hoặc gửi email bằng tiếng Việt. Thông tin về cách đi xe.Hướng dẫn về  cách đi xe vv...

 ・代行サービス|Dịch vụ đại lý

 受け入れ先日本語学校や企業への交渉代行(同行・通訳含む)

 Cơ quan đàm phán cho các trường tiếng Nhật và công ty (có thông dịch viên đi kèm)

 言葉が伝わらない施設スタッフとのやりとり代行サービス。

 Dịch vụ đại lý  trao đổi khi mà không thể truyền đạt được ý muốn với nhân viên cơ sở.

 日本で道に迷った際の窓口、内容によっては助けに向かうなどの代行サービス

 Kênh liên lạc khi bạn lạc đường tại Nhật Bản,đại lý hỗ trợ dịch vụ tuỳ vào nội dung khác nhau.

 ・WiFiのフリースポットマップの提供|Cung cấp bản đồ địa điểm wifi miễn phí

 

 ・SIMカード/Wi-Fiルーターレンタル|Cho thuê sim,wifi

 日本に来た際に、SIMカードとWiFiルーターをレンタルするサービスです。

 Dịch vụ cho thuê Sim điện thoại và wifi khi bạn đến Nhật Bản.

 ・翻訳機レンタル(ポケトーク)|Máy phiên dịch tiếng Nhật (máy bỏ túi)

 日本語通訳端末の無償貸出を行います。

​ Cho mượn miễn phí máy dịch tiếng Nhật.

JLS+ for School

​JLS+では、これらの4つのポイントで日本に来た学生だけではなく、日本語学校様の現在と未来をサポートします。

Dưới đây là 4 điểm trọng yếu tham gia JLS+ chúng tôi không chỉ hỗ trợ các sinh viên đến Nhật Bản mà cònỗ trợ  cả các trường tiếng Nhật ở hiện tại và trong cả tương lai.

Point 1. 就職率の向上|Tăng cường nâng cao tỉ lệ có việc làm.

Point 2. 学生の日本での生活保障|Đảm bảo cuộc sống của sinh viên tại Nhật Bản

Point 3. 貴社収益性向上|Nâng cao tính lợi nhuận của công ty bạn.

Point 4. 貴社新規ビジネスのサポート|Hỗ trợ doanh nghiệp mới mở của bạn.

bottom of page